Logo de Waag

Tarieven

Betalende rechtshulp

Betalende rechtshulp
Onze tarieven zijn afhankelijk van de ervaring van de advocaat die de zaak behandelt, de mate waarin deze advocaat in de betreffende materie is gespecialiseerd en of u particulier of ondernemer bent. De uurtarieven variëren van € 175,- tot € 210,- per uur, exclusief BTW, kantoorkosten (deze bedragen forfaitair 6% van het honorarium) en verschotten (aan derden te betalen kosten, bijvoorbeeld voor de verplichte inschakeling van een deurwaarder of het opvragen van uittreksels).

Tarieven zeggen echter niet alles. Ze zeggen niets over het bedrag dat u uiteindelijk in rekening gebracht krijgt. Dat is immers afhankelijk van het aantal uren dat de advocaat aan uw zaak heeft besteed. Zo is het goed mogelijk dat een wat hoger uurtarief uiteindelijk leidt tot lagere kosten omdat de betreffende advocaat van wanten weet en efficiënt werkt. Bij ons kunt u erop vertrouwen dat we de tijd die we aan uw zaak besteden volledig kunnen verantwoorden en zo kort mogelijk houden. In bijzondere situaties is matiging van deze tarieven mogelijk. Indien u meent hiervoor in aanmerking te komen, dient u dit tevoren aan ons voor te leggen.

Doorgaans zullen wij u maandelijks een tussentijdse declaratie zenden, zodat u op de hoogte blijft van de kosten. Onze declaraties zijn altijd gespecificeerd, zodat u exact kunt zien waaraan we de bij u in rekening gebrachte tijd hebben besteed.

Fixed fee of vast bedrag/tarief
Voor sommige zaken kunnen wij u desgewenst een vast tarief bieden. Hoe hoog dit tarief is, valt niet in z’n algemeenheid aan te geven, maar is afhankelijk van onder meer de soort zaak. Wanneer u van deze optie gebruik wilt maken, verzoeken wij u ons dat (liefst in het eerste gesprek) te laten weten. Wij kunnen dan samen met u de mogelijkheden bekijken. 

betalende rechtshulp​
Rechtsbijstandverzekering​

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en is sprake van een procedure, dan heeft u vrije advocaatkeuze. Dit houdt in dat u zelf een advocaat kunt kiezen, waarvan de kosten dan door uw rechtsbijstandsverzekeraar vergoed worden. Indien u in een procedure door De Waag Advocaten bijgestaan wilt worden, is het verstandig dit duidelijk en tijdig bij uw verzekeraar of assurantietussenpersoon aan te geven.

Gefinancierde of gesubsidieerde rechtshulp​

Gefinancierde of gesubsidieerde rechtshulp
Gefinancierde rechtshulp (toevoeging) houdt in dat de overheid de kosten van uw advocaat betaalt en dat aan de hand van uw inkomen en vermogen en de omvang van de werkzaamheden een eigen bijdrage wordt vastgesteld die u zelf aan de advocaat moet betalen. Wanneer de eigen bijdrage aan de advocaat is betaald, kunnen wij beginnen met onze werkzaamheden. Na afronding van de zaak ontvangen wij voor onze werkzaamheden dan de vergoeding van de overheid. Aan gefinancierde rechtshulp zijn voorwaarden verbonden. Wilt u weten of u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, kijk dan op www.rvr.org. Komt u er niet uit, dan helpen we u daar uiteraard bij.

Maatschappelijk verantwoord
Veel advocatenkantoren nemen geen zaken aan van cliënten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. De reden hiervoor is dat de overheidsvergoedingen zo laag zijn dat het in bijna alle gevallen economisch niet aantrekkelijk is voor de advocaat om deze zaken te behandelen. Vaak moet de advocaat meer tijd besteden aan de zaak dan hij vergoed krijgt. Daardoor is gefinancierde rechtshulp voor de advocaat in veel gevallen niet eens kostendekkend. 


De Waag Advocaten ziet het echter als haar (maatschappelijke) verantwoordelijkheid deze zaken wel te blijven behandelen. Tenslotte heeft een rechtzoekende die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt ook recht op een goede advocaat. Wij doen er alles aan om met beperkte middelen op een efficiënte wijze voor u de best mogelijke oplossing van uw juridische kwestie te bereiken. Met uw medewerking blijft het voor ons mogelijk om gefinancierde rechtshulp te blijven verlenen

gefinancierde of gesubsidieerde rechtshulp​
Heldere afspraak maken

De Waag Advocaten maakt met u heldere afspraken​

De Waag Advocaten zal vooraf met u bespreken welke werkzaamheden zij voor u kan verrichten en welke niet. Ook bespreekt De Waag Advocaten met u op welke wijze u de kosten van de werkzaamheden dient te voldoen. 

Voor problemen die vallen buiten het juridisch kader bent u aangewezen op andere (maatschappelijke) instanties. Eventuele vragen in het kader van onze belangenbehartiging en/of opmerkingen waarvan u meent dat ze voor onze belangenbehartiging van belang kunnen zijn, dient u zoveel mogelijk per e-mail te stellen. Wij kunnen daar dan naar kijken zodra zich daarvoor een gelegenheid voordoet en zo nodig reageren. Ook is het van belang vragen en/of opmerkingen zoveel mogelijk te bundelen en in één e-mail aan de orde te stellen. Dat houdt het voor ons overzichtelijk. Verder is het van belang dat u gegevens die wij van u nodig hebben, tijdig en netjes aanlevert, zo mogelijk voorzien van een overzicht daarvan en kort, puntsgewijs (goed leesbaar) commentaar. Wanneer u ons wilt bellen zijn onze ondersteunende medewerkers het eerste aanspreekpunt.