Logo de Waag

Juridische stukken van De Waag Advocaten

Privacy Policy

Sinds 2023 is De Waag Advocaten een samenwerkingsverband tussen Maatschap De Waag Advocaten (advocaten:
mr. M. Koel en mr. M. Withaar) en C. Okken Advocatuur (advocaat: mr. C. Okken). In het navolgende
wordt het samenwerkingsverband kortweg aangeduid als: De Waag Advocaten.

De Waag Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over
iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de
AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens De Waag Advocaten
verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

De Waag Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening
te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

De Waag Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te
noemen doeleinden:

 • Verlenen van juridische dienstverlening. Hieronder vallen o.a. het adviseren, procederen, bemiddelen, doorverwijzen en het opstellen en uitvoeren van overeenkomsten;
 • voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen (zoals identificatie in het kader van de Wwft of nakoming van de Advocatenwet);
 • het onderhouden van contact via de post, e-mail of telefoon;
 • het innen van declaraties;
 • werving en selectie (sollicitatie);
 • het bieden van goede en efficiënte dienstverlening;
 • de verbetering van onze dienstverlening;
 • de bescherming van financiële belangen, waaronder die van De Waag Advocaten en van derden.

Verwerken van persoonsgegevens

De Waag Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (zowel bij particulieren als bedrijven);
 • geboorteplaats en -datum;
 • geslacht;
 • Burgerservicenummer (BSN) of vreemdelingennummer van uzelf en/of uw gezinsleden;
 • nationaliteit;
 • gezinssamenstelling en persoonsgegevens gezinsleden (geslacht, voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats);
 • huwelijkse staat;
 • datum, plaats en tijdstip van overlijden van erflater;
 • gegevens omtrent arbeidsovereenkomsten, functies en/of arbeidsverleden;
 • financiële gegevens (zoals o.a.: bankrekeningnummers, inkomensgegevens, uitgavengegevens, schulden en Belastingaangiftes);
 • medische gegevens.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt De Waag Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

De Waag Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn

De Waag Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is voor de doeleinden die zij in deze verklaring heeft genoemd dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Verstrekking aan derden

De Waag Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van De Waag Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan De Waag Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van De Waag Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Door De Waag Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging

De Waag Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval De Waag Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal De Waag Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Verwijzingen naar andere websites

Op de website van De Waag Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. De Waag Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Inzien, aanpassen of wijzigen van gegevens

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij De Waag Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De Waag Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Aanpassing privacy statement

De Waag Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacystatement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen en contact

Voor vragen/opmerkingen/klachten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en voor verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen. Bij klachten kunt u (ook) contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Waag Advocaten
Donau 5-32
7908 HA Hoogeveen
T: 0528 26 72 31
E: info@dewaagadvocaten.nl
W: www.dewaagadvocaten.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl