Logo de Waag

Juridische stukken van De Waag Advocaten

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:

1.1. De Waag Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Maatschap De Waag Advocaten en C. Okken Advocatuur. Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel het uitoefenen van de
rechtspraktijk, de beoefening van het beroep van advocaat.

1.2. Het samenwerkingsverband bestaat uit de volgende maatschap/eenmanszaak:

  • Maatschap De Waag Advocaten, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
    nummer 01165719.De maatschap wordt gedreven door de natuurlijke personen M.
    Koel en M. Withaar;
  • De eenmanszaak C. Okken Advocatuur, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82357633.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en overeenkomsten
met De Waag Advocaten, maatschap De Waag Advocaten en/of C. Okken Advocatuur, haar
advocaten of de werknemers van De Waag Advocaten.

1.4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te worden gegeven aan en aanvaard door de
maatschap De Waag Advocaten en/of C. Okken Advocatuur. Dit geldt ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt
uitgevoerd. De Waag Advocaten zal echter zoveel mogelijk met de uitdrukkelijke wens van de
opdrachtgever/cliënt rekening houden.

1.5. De opdracht wordt niet gegeven aan het kantoor/samenwerkingsverband, doch uitsluitend
aan één van de hierboven genoemde twee entiteiten, te weten Maatschap De Waag
Advocaten of C. Okken Advocatuur.

1.6. Op grond van de samenwerking oefent iedere entiteit zijn praktijk uit voor eigen rekening en
risico als eenmanszaak/maatschap/afzonderlijke maat, maar treden zij wel naar buiten onder
de gemeenschappelijke naam “De Waag Advocaten”.

1.7. Maatschap De Waag Advocaten en C. Okken Advocatuur hanteren dezelfde algemene
voorwaarden, zodat in het vervolg kortweg zal worden gesproken van ‘De Waag Advocaten’.
Waar dus De Waag Advocaten staat dient te worden gelezen: Maatschap De Waag Advocaten
of C. Okken Advocatuur.

Inschakeling derden

2.1. De Waag Advocaten zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de
nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (anders dan in het geval van deurwaardersbijstand)
bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleg plegen met de opdrachtgever/cliënt.
De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van
opdrachtgever/cliënt tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

2.2. De Waag Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade
veroorzaakt door deze derden.

Beroepsaansprakelijkheid

3.1. De Waag Advocaten beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan
de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen.

3.2. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht
is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van deze
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder
deze verzekering toepasselijke eigen risico.

3.3. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor
zover schade het gevolg is van opzet of een bewust roekeloze tekortkoming dan wel bewust
roekeloos handelen van De Waag Advocaten.

Honorarium en verschotten

4.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door De Waag Advocaten omvatten het
honorarium, de forfaitaire kantoorkosten en de verschotten (een en ander voor zover van
toepassing inclusief BTW).

4.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht
voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de
betreffende opdracht geldende uurtarief.

4.3. Het uurtarief wordt vastgesteld door De Waag Advocaten. De hoogte van het uurtarief is
onder meer afhankelijk van de ervaring en het specialisme van de desbetreffende advocaat
van De Waag Advocaten. Ook het financiële belang, het spoedeisende karakter van de zaak,
alsmede eventueel andere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever kunnen van
invloed zijn op de hoogte van het uurtarief.

4.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is De Waag Advocaten bevoegd om, ook
gedurende de opdracht, het uurtarief aan te passen aan de prijsontwikkelingen c.q.
bijzondere omstandigheden (zoals vervanging uitvoerend advocaat of wijziging in het
(spoedeisend) karakter van de zaak).

4.5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht
door De Waag Advocaten ten behoeve van de cliënt zijn betaald (zoals legeskosten,
griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten, getuigengelden, kosten van uittreksels en het
inschakelen van deskundigen).

4.6. Daarnaast worden in rekening gebracht de kantoorkosten die forfaitair worden vastgesteld op
6% van het netto-honorarium.

4.7. De Waag Advocaten kan in principe van de cliënt een voorschot verlangen op de te maken
kosten en het in rekening te brengen honorarium alvorens de opgedragen werkzaamheden
aan te vangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

Betaling

5.1. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht, tenzij
het om een gering bedrag gaat, of uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit of
daarover een andere afspraak is gemaakt.

5.2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de
factuur. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen bij verzending per email op de dag van
verzending en bij verzending per post op de eerstvolgende dag dat post bezorgd wordt. Bij
gebreke van tijdige betaling is De Waag Advocaten gerechtigd zonder nadere
ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen.

5.3. De Waag Advocaten is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten indien ondanks
sommatie en ingebrekestelling betaling van een (voorschot)declaratie uitblijft.

5.4. Indien bij het onbetaald blijven van een declaratie, binnen 14 dagen na ontvangst door
opdrachtgever van de aanmaning, betaling nog steeds uitblijft zijn buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd. Opdrachtgevers tevens consumenten zijn buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd ten belope van 15% van het declaratiebedrag tot € 2.500,= met
een minimum van € 40,– en daarboven percentages conform de Wet WIK. Opdrachtgevers
tevens niet-consumenten zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ten belope van
15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 75,=. De aanmaning wordt geacht te
zijn ontvangen bij verzending per e-mail op de dag van verzending en bij verzending per post
op de eerstvolgende dag dat postbezorging plaatsvindt.

Archivering/Bewaartermijn dossier

6.1. Na beëindiging van de opdracht worden de tot het dossier behorende relevante
(proces)stukken, voor zover deze niet na afsluiting van de zaak (al dan niet op verzoek) aan
cliënt worden afgegeven, gedurende tenminste vijf jaren (wettelijke termijn) op het kantoor
van De Waag Advocaten bewaard waarna deze zullen worden vernietigd.

Privacy- en klachtenreglement

7.1. De Waag Advocaten verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht
persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van De
Waag Advocaten is raadpleegbaar op haar website.

7.2. Op alle opdrachten aan De Waag Advocaten is het klachtenreglement van De Waag
Advocaten van toepassing. Het reglement is raadpleegbaar op de website van De Waag
Advocaten.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

8.1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Waag Advocaten is het Nederlandse
recht van toepassing. Uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland is
bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze
rechtsverhouding